Objecıón a la investigación generacional en los estudios de comunicacıón: una crítica teórica

Contenido principal del artículo

Kaan Taşbaşı

Resumen

Introducción: En los últimos años, la caracterización de las generaciones X, Y y Z ha sido ampliamente utilizada tanto en el pensamiento popular como en la literatura académica. En esta conceptualización, se acepta que las diferencias generacionales son el principal determinante de la transformación social y política. Este enfoque se relaciona teórica y metodológicamente con la tradición de investigación positivista estadounidense que se originó y creció en la década de 1930. Además, se basa en el trabajo de Marshall McLuhan, que cobró relevancia a finales de la década de 1950, y en los argumentos de la teoría posmoderna, que proclama la muerte de la clase en la década de 1960, basándose en la premisa de que no es posible percibir y cambiar el mundo de manera holística. Metodología: Este estudio se presenta como una crítica teórica y metodológica de las investigaciones que se centran en la relación entre la sociedad y los segmentos juveniles definidos como Generación X, Y y Z, y las tecnologías de comunicación digital. Se trata de una investigación cualitativa y explicativa que ha buscado demostrar que la investigación dominante en comunicación, la investigación microscópica, el determinismo tecnológico y la teoría posmoderna están fundamentados en el mismo nivel. Resultados: Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que la caracterización de las generaciones X, Y y Z como determinantes principales de la transformación social y política debe ser vista en el contexto de la tradición positivista estadounidense, el trabajo de Marshall McLuhan y los argumentos de la teoría posmoderna. Además, se argumenta que estos enfoques comparten fundamentos metodológicos y teóricos similares en relación con la investigación en comunicación y las tecnologías de la comunicación digital. Conclusiones: En conclusión, este estudio destaca la importancia de considerar el contexto histórico y teórico en el que se enmarca la caracterización de las generaciones X, Y y Z. Se evidencia que la relación entre estas generaciones y las tecnologías de comunicación digital es compleja y no puede ser comprendida únicamente a través de un enfoque determinista. Además, se subraya la necesidad de una crítica metodológica en la investigación en comunicación para evitar simplificaciones y generalizaciones excesivas. En última instancia, se sugiere que futuras investigaciones deben considerar una perspectiva más matizada y contextualizada de la relación entre las generaciones y la tecnología de la comunicación.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles del artículo

Cómo citar
Taşbaşı, Kaan. 2023. «Objecıón a La investigación Generacional En Los Estudios De comunicacıón: Una crítica teórica». Vivat Academia 157 (noviembre):1-24. https://doi.org/10.15178/va.2024.157.e1504.
Sección
Artículos de Investigación
Biografía del autor/a

Kaan Taşbaşı, Yeditepe University

Kaan Taşbaşı: PhD, Associate Professor at Yeditepe University, Faculty of Communication, Department
of Radio Television and Cinema. He conducts research and lectures on mass communication, sociology
of communication, culture and communication.
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0837-1191

Citas

Akduman, G. & Hatipoğlu, Z. (2021). Kim Bu Z Kuşağı? . International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries , 5 (9) , 203-226 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi/issue/66427/1003852

Bell, D. (1999). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books.

Çavdar, A. (2018, June 14). “Bir kuşağı an¬lamak, bir dönemi anlamak demek” - K24. https://t24.com.tr/k24/yazi/evrim-kuran,1829

Çiçek, H. & Ünlü, G. (2019). Z Kuşağının Kariyer Beklentileri: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 447-458. DOI: 10.29249/selcuksbmyd.542996

Eagleton, T. (2006). Kuramdan Sonra [After Theory]. Uygar Abacı (çev.). Literatür Yayıncılık.

Erdoğan, İ (2022). Teoriye Giriş: Kavramlar ve Bilinç Yönetimi in Defne Özonur (Haz.). Ana Akım Medya Alternatif Medya (19-91). Notabene Yayınları.

Geray, H (2017). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ütopya Yayınevi.

Gozzi, R. (1995). The Generation X and Boomers Methapors. ETC: A Review of General Semantics, 52(3), 331–335. http://www.jstor.org/stable/42579708

Harvey, D (1999). Postmodernliğin Durumu. [The Condition of Postmodernism]. Sungur Savran (çev.). Metis Yayınları.

Hafızoğlu, Y. (2021). Z Kuşağı Seçmen Davranışları. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4 (2), 141-164. DOI: 10.52974/jena.1035189

Jay, Martin (2001). Adorno. [Adorno] Ünsal Oskay (çev.). Der Yayınları.

Kırık, A. M. & Köyüstü, S. (2018). Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 6 (2), 1497-1518. DOI: 10.19145/e-gifder.443304

Kuran, E. (2017). Bir Kuşağı Anlamak, Martı Dergisi, https://www.martidergisi.com/bir-kusagi-anlamak/

Kuyucu, M. (2017). Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2), 845-872. DOI: 10.19145/e-gifder.285714

Lazarsfeld, P. F. (1937). The Use of Detailed Interviews in Market Research. Journal of Marketing, 2(1), 3–8. https://doi-org /10.2307/1245494

Mannheim, K (1928), The Sociological Problem of Generations, https://1989after1989.exeter.ac.uk/wp-content/uploads/2014/03/01_The_Sociological_Problem.pdf

Marx, K (2010). Louise Bonaparte’in 18 Brumaire’i. [ Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte]. Tanıl Bora (çev.). İletişim Yayınları.

Mercan, N. (2016). X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi . KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 59-70. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kademkad/issue/48230/610596

McLuhan, M. & Fiore, Q. (2019). Yaradanımız Medya [The Medium is the Message]. Ünsal Oskay (çev.). Nora Kitap.

McLuhan, M. (2022). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu. [The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man]. Gül Çağalı Güven (çev.). Yapı Kredi Yayınları.

Ollman, B. (2019). Diyalektiğin Dansı: Marx’ın Yönteminde Adımlar. [Dance Of Dialectic: Steps in Marx's Method]. Cenk Saraçoğlu (çev.). Yordam Kitap.

O’Sullivan, J. (1978). [Review of Chance and Circumstance: The Draft, The War, and the Vietnam Generation., by L. M. Baskir & W. A. Strauss]. Political Science Quarterly, 93(4), 680–682. https://doi.org/10.2307/2150111

People: THE YOUNGER GENERATION. (1951, November 5). TIME.com. https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,856950,00.html

Ritzer, G (2011). Sosyoloji Kuramları [Sociological Theory]. Himmet Hülür (çev.). De Ki Basım.

Schiller, H. (1973). Mind Managers. Beacon Press.

Tedx. (2016, May 18). Yeni Kuşakları Anlamak | How to Understand the New Generations |Evrim Kuran [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YJtCZZ5dy-g

Tutgun-Ünal, A. & Deniz, L. (2020). Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri. OPUS International Journal of Society Researches. 15 (22), 1289-1319 . DOI: 10.26466/opus.626283

Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Dipnot Yayınevi.

Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk Tipi Y Kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 342-353. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6159/82800

Wayne, M (2015). Marksizm ve Medya Araştırmaları [Marxism and Media Studies: Key Concepts and Contemporary Trends]. Barış Cezar (çev.). Yordam Kitap.